Před vytvořením uživatelského účtu si prosím pečlivě přečtěte Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Obecné

 1. Společnost Offiseek s.r.o., se sídlem Na spojce 511/9, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO: 17731330 (dále jen “Provozovatel”) je správcem aplikace pro zpracování finančních výkazů nacházející se na webové stránce www.financni-vykazy.cz (dále jen “Platforma”).
 2. Tyto Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Zákazníka vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi Provozovatelem a Zákazníkem, na jejímž základě Provozovatel poskytuje přístup k užívání Platformy (dále jen “Smlouva”). Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy od okamžiku jejího uzavření.
 3. Provozovatel se za splnění podmínek stanovených v těchto Podmínkách zavazuje poskytnout Zákazníkovi nevýhradní, a nepřevoditelné právo na přístup do Platformy (dále jen “Přístup”) za účelem užívání Služeb. Jakékoliv užívání Služeb je povolené jen pro účely podnikání Zákazníka a musí být v souladu s těmito Podmínkami, jakožto i dalšími podmínkami, které mohou být specifikovány v Objednávce. Ustanovení v Objednávce odchylná od ustanovení těchto Podmínek mají přednost.
 4. Platforma je aplikace dostupná pouze prostřednictvím sítě Internet. Platforma není dostupná ve fyzické formě.
 5. Přístup k Platformě obsahuje výlučně Přístup k užívání Služeb přes Internet. Jakékoliv dodatečné služby se budou řídit individuálními podmínkami dohodnutými mezi Provozovatelem a Zákazníkem v Objednávce.
 6. Provozovatel má právo provádět změnu funkčnosti Platformy a jakékoliv jiné změny Platformy bez upozornění Zákazníka.
 7. Zákazník souhlasí s používáním Platformy ve stavu AS-IS. Zákazník neobdrží kopii Platformy a k Platformě může Zákazník přistupovat pouze využitím dálkového přístupu.

2. Služby

 1. Platforma obsahuje dvě části
  • Část 1 - Modul obsahující databázi společností (dále jen “Část 1”)
  • Část 2 - Modul pro online zpracování dokumentů se zaměřením na finanční výkazy (dále jen “Část 2”)
 2. Část 1 obsahuje základní informace o podnikatelských subjektech registrovaných v České republice a ve vztahu k těmto subjektům zobrazuje data vyčtená z dostupných dokumentů (finančních dokumentů a dalších veřejně dostupných dokumentů).
 3. Část 2 umožňuje automatické vyčtení tabulek a jejich napárování na doménu finančních výkazů.  

3. Uzavření Smlouvy

 1. K uzavření Smlouvy dochází na základě registrace Zákazníka postupem dle tohoto článku.
 2. Zákazník se může registrovat přes objednávací formulář skrze Platformu, nebo přes e-mail poslaný Provozovateli na adresu offiseek@support.com. V případě, že registraci provádí fyzická osoba na účet právnické osoby, tato fyzicka osobá potvrzuje, že je oprávněna jednat za právnickou osobu (Zákazníka), která bude Služby využívat. V opačném případě nesmí fyzická osoba registraci provést.
 3. Po obdržení e-mailu od Zákazníka Provozovatelem může Provozovatel Zákazníkovi zaslat přístupové údaje do Platformy. Smlouva mezi Zákazníkem a Provozovatelem se uzavírá obdržením přístupových údajů do Platformy Zákazníkem nebo registrací skrze Platformu v závislosti na zvoleném způsobu.
 4. Odesláním objednávacího formuláře skrze Platformu či e-mailu za účelem registrace Zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s jejich zněním souhlasí.

4. Účet Zákazníka

 1. Přístupové údaje do Platformy obdrží Zákazník od Provozovatele při uzavření Smlouvy. Na základě uzavření Smlouvy je Zákazníkovi Provozovatelem zřízen jeho uživatelský účet, prostřednictvím kterého mu bude umožněno přistupovat k Platformě a využívat její funkcionality.
 2. Za pravdivost údajů identifikujících Zákazníka odpovídá Zákazník.
 3. Za nesprávné údaje ohledně Zákazníka nenese Provozovatel odpovědnost. Zákazník nesmí zfalšovat svoji totožnost.
 4. Zákazník nese odpovědnost za veškerou aktivitu na svém účtu.
 5. Zákazník nesmí přenést Přístup na třetí osobu.
 6. Provozovatel je oprávněn bez předchozího oznámení zamezit Zákazníkovi v užívání Platformy, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje Podmínky, nebo v případě, že Zákazník používá Platformu v rozporu se závaznými právními předpisy, dobrými mravy a uznávanými etickými a morálními principy a uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti, přestupků či jiných deliktů. Dále si Provozovatel vyhrazuje právo na omezení Přístupu Zákazníka v případě:
  • Pokud si odůvodněně Provozovatel myslí, že Zákazník představuje bezpečnostní riziko nebo pokud jeho aktivita vážně ovlivní běh služby, nebo
  • V případě úpadku či bankrotu Zákazníka.
 7. Provozovatel je oprávněn zrušit bez předchozího oznámení účet Zákazníka, pokud se na něj Zákazník nepřihlásil po dobu delší než 12 měsíců.

5. Free trial

 1. Po obdržení přístupových údajů do Platformy má Zákazník 7 dní na bezplatné vyzkoušení Platformy v rámci režimu Free trial. 
 2. V tomto 7mi denním období pro evaluaci Platformy může Zákazník vyslat maximálně 3000 HTTP požadavků denně na API Platformy. V opačném případě může Provozovatel zamezit Zákazníkovi v užívání Platformy.
 3. Bezplatný Přístup může mít omezené některé funkcionality Platformy.
 4. Každý Zákazník je oprávněn zřídit si bezplatný Přístup pouze jednou. V opačném případě je Provozovatel oprávněn kdykoliv zamezit Zákazníkovi Přístup k Platformě.
 5. Pokud Zákazník po uplynutí 7 zkušebních dnů neprodlouží bezplatný Přístup na placený Přístup v souladu s článkem 6, smluvní závazek mezi Provozovatelem a Zákazníkem je ukončen a Zákazníkovi je zamezen Přístup k Platformě.
 6. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že bezplatný Přístup je zpřístupněn na bázi AS-IS a že bezplatný Přístup je zpřístupněn bez uživatelské podpory, záruk funkčnosti, jakéhokoliv práva na náhradu újmy či odškodnění a bez přiřazeného obchodního zástupce Provozovatele.

6. Placený Přístup a cena

 1. Zákazník může po uplynutí doby bezplatného Přístupu zažádat o prodloužení Smlouvy, které povede k poskytnutí placeného Přístupu Zákazníkovi.
 2. V případě zájmu ze strany Zákazníka, dojde ze strany Zákazníka k zaslání Objednávky Provozovateli. Zákazník v Objednávce specifikuje požadovanou dobu trvání, počet Přístupů (uživatelských účtú) a další podstatné informace důležité pro poskytnutí nabídky ze strany Provozovatele. 
 3. Provozovatel následně může Zákazníkovi poskytnout nabídku obsahující délku Přístupu k Platformě, cenu, fakturační podmínky, bankovní účet a další potřebné parametry.
 4. Objednávka je akceptována a Smlouva je prodloužena v momentu, kdy dojde k odsouhlasení veškerých parametrů nabídky mezi Provozovatelem a Zákazníkem.
 5. Prodloužením Smlouvy získá Zákazník právo k Přístupu k používání Platformy. Platforma není Zákazníkovi prodávána jako celek.
 6. V návaznosti na prodloužení Smlouvy na do režimu placeného Přístupu vystaví Provozovatel Zákazníkovi fakturu obsahující veškeré náležitosti daňového dokladu podle účinných právních předpisů. Není-li ujednáno jinak, splatnost ceny bude 15 dnů od vystavení faktury.
  • pozastavit Zákazníkovi možnost Přístupu k Platformě nebo jejím dílčím funkcím, a to až do doby úplného zaplacení ceny Zákazníkem, a/nebo
  • požadovat po Zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně za každý, byť započatý, den prodlení.
  V případě prodlení Zákazníka s úhradou ceny je Provozovatel oprávněn:
 7. Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty bude připočtena k ceně v zákonné výši.
 8. Provozovatel může v průběhu Smlouvy navýšit cenu za Přístup k Platformě dle inflačního indexu, vedeném u ČNB. Provozovatel je povinen písemně oznámit Zákazníkovi novou výši ceny v souladu s tímto bodem v rámci výzvy k úhradě ceny za další období, přičemž ke zvýšení dochází již tímto oznámením.

7. Práva a povinnosti Zákazníka

 1. Zákazník se zavazuje využívat Platformu a veškerý její obsah výhradně v souladu s těmito Podmínkami. Zákazník není oprávněn využívat Platformu ani její obsah k jakýmkoliv jiným účelům nebo jakýmkoliv jiným způsobem, než jak stanoví tyto Podmínky. 
 2. Zákazník nebude při užívání Platformy nebo v souvislosti s tímto užíváním zasahovat do práv třetích osob či Provozovatele a nebude Platformu ani její obsah využívat protiprávním způsobem nebo k protiprávním účelům.
 3. Zákazník je povinen chránit své přihlašovací údaje.
 4. Zákazník je povinen kooperovat s Provozovatelem při užívání Služeb v případě, že takováto kooperace bude potřebná. 
 5. Zákazník nesmí kopírovat derivaci Služby, dekompilovat, republikovat či rozmnožovat. Reverzní inženýrství Platformy není povoleno. Zákazník může vložit aplikace do své služby (tzv. embedding), pokud dostane od Provozovatele písemné povolení.
 6. Zákazník má zakázáno nahrávat do Platformy nelegální obsah, který:
  • porušuje práva duševního vlastnictví,
  • porušuje autorská práva,
  • je v rozporu s předpisy ohledně ochrany osobních údajů, nebo
  • je v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy.
 7. Provozovatel má právo kdykoliv pozastavit možnost Zákazníka nahrávat do Platformy další obsah nebo smazat obsah Zákazníka, kterým by Zákazník porušoval svoji povinnost dle odstavce 6 výše,
 8. Zákazník umožní Provozovateli nabývat nevýhradní, celosvětovou a bezúplatnou licenci na využití zpětné vazby poskytnuté Provozovateli, a to pro jakýkoliv účel.

8. Uživatelská a majetková práva k obsahu Zákazníka

 1. Na dokumenty, které Zákazník nahraje do Platformy, a jejich obsah poskytuje Zákazník Provozovateli nevýhradní, nepodlicencovatelnou, celosvětovou, časově neomezenou bezplatnou licenci k užití, a to na dobu trvání Smlouvy a pro účely plnění Smlouvy a zajištění či vylepšení chodu Platformy.
 2. Zákazník prohlašuje, že Data Zákazníka jsou jeho vlastnictvím či je jinak oprávněn k udělení předcházející licence. Data Zákazníka zůstanou i po nahrání do Platformy vlastnictvím Zákazníka. Zákazník (a nikoliv Provozovatel) nese odpovědnost za přesnost, kvalitu, integritu, legálnost, spolehlivost, vhodnost, duševní vlastnictví k nebo právo na vlastnění Zákaznických dat.  
 3. Zákazník dále chápe a bere na vědomí, že Provozovatel může generovat derivovaná data z Dat Zákazníka. Derivovaná data jsou jakákoliv data, která jsou nahraná, posbíraná nebo vygenerovaná Provozovatelem z Dat Zákazníka v souvislosti se zajištěním Služeb pro Zákazníka. Zákazník chápe a bere na vědomí, že Provozovatel může používat tato derivovaná data pro interní účely (zahrnující vylepšování, testování, operování, promotování a marketování Platformy).

9. Záruky a Odpovědnost

 1. Zákazník je odpovědný za určení, zda Platforma splňuje jeho požadavky a potřeby a Provozovatel:
  • nezaručuje neustálý a bezproblémový Přístup k Platformě,
  • není odpovědný za jakákoliv zpoždění, chyby v přenosu či jiné škody či ztráty vycházející z přenosu dat přes komunikační sítě a zařízení, včetně internetu a Zákazník bere na vědomí, že Platforma může čelit určitým omezením vycházejícím z podstaty použití takovýchto sítí a zařízení,
  • nečiní žádné záruky či ujištění s ohledem na způsobilost Platformy k účelu jejího užití.
 2. Provozovatel vyvine přiměřené úsilí pro zajištění dostupného provozu Platformy. Zákazník bere na vědomí, že ani přes toto úsilí Provozovatele Platforma nemusí být vždy dostupná, a to zejména, nikoliv však výlučně, z důvodů nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele nebo třetích osob. Provozovatel není odpovědný za újmu způsobenou nedostupností a nefunkčností Platformy.
 3. Provozovatel neručí za správnost informací poskytnutých v Části 1 Platformy. 
 4. Provozovatel může kdykoliv změnit obsah těchto Podmínek, které uveřejní na webu www.financni-vykazy.cz.
 5. Přístup k Platformě a Služby jsou poskytovány ve stavu AS-IS (tj. tak, jak je). Zákazník se tak vzdává veškerých svých nároků z vadného plnění Provozovatele v souvislosti s Platformou, a to v nejširším možném rozsahu umožněném právním řádem.
 6. Zákazník se zavazuje odškodnit Provozovatele v souvislosti s jakýmikoliv nároky třetích stran, které vyvstanou z důvodu porušení povinností nebo nesprávným prohlášením ze strany Zákazníka dle těchto Podmínek. Za odškodnění se bere náhrada jakékoliv újmy, škod, nákladů a výdajů (včetně přiměřených nákladů právního zastoupení) vynaložené či utrpěné ze strany Provozovatele.
 7. Provozovatel neodpovídá za vady ani újmu, či ztrátu dat, způsobené při využívání Platformy, nebo jejími výstupy, pokud byly způsobeny uživatelem, třetími osobami nebo překážkami vzniklými nezávisle na vůli Provozovatele, zejm. za vady či škody způsobené nesprávným užíváním Platformy nebo užíváním v rozporu s pokyny Provozovatele, neoprávněným zásahem do Platformy, do systémového programového vybavení a prostředí, způsobené nedostatečným zabezpečením lokální sítě uživatele nebo jeho počítačů, popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším zásahem, nebo vzniklé v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců instalovaných v zařízení uživatele.
 8. Provozovatel není odpovědný za jakoukoliv nepřímou újmu, včetně, nikoliv však výlučně, snížení obratu, prodejů, zákaznické základny či poškození pověsti Zákazníka v souvislosti s využíváním Služeb.
 9. Maximální výše odpovědnosti Provozovatele za škodu nepřekročí výši veškerých poplatků zaplacených Zákazníkem za Služby v období 12 měsíců předcházejícím dni, kdy vznikl nárok na náhradu škody. Tento limit se neuplatní v případě úmyslně způsobené škody, škody způsobené z hrubé nedbalosti či v jiných případech, kdy nelze odpovědnost ze zákona omezit.
 10. Provozovatel bude provádět nepravidelnou údržbu Platformy. O plánovaných odstávkách bude Provozovatel Zákazníka informovat. Za dobu nefunkčnosti Platformy v důsledku údržby nenáleží Zákazníkovi finanční kompenzace.

10. Podpora

 1. Pokud je Platforma nedostupná, informuje Zákazník Provozovatele na:
 2. Provozovatel bude Zákazníka informovat ohledně vyřešení nedostupnosti.
 3. Podpora k používání Platformy je poskytována pouze v elektronické podobě (emailová komunikace, informace na webových stránkách apod.).

11. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel chrání osobní údaje dle zásad pro Ochranu Osobních Údajů, které tvoří nedílnou součást těchto Podmínek.
 2. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů podzpracovateli.

12. Ochrana informací

 1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v souvislosti s poskytováním Služeb mohou být poskytovány informace, které budou považovány za důvěrné. Důvěrnými informacemi jsou zejména všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství příslušné smluvní strany, tj. například informace o principech fungování Platformy, údaje získané skrze Platformu, údaje o obchodních a marketingových postupech a strategiích, know-how, smlouvách s třetími stranami, obchodních partnerech, zaměstnancích a interních poměrech, informace o individuálně sjednaných podmínkách této Smlouvy a o plnění Smlouvy, jakož i všechny další informace, jejichž zveřejnění by mohlo způsobit újmu (dále jen “Důvěrné informace”).
 2. Veškeré Důvěrné informace zůstávají výhradním majetkem příslušné smluvní strany a druhá smluvní strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní Důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro spolupráci při plnění Smlouvy, se každá smluvní strana zavazuje žádným způsobem nemnožit Důvěrné informace, nepředat je žádné třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům, kontraktorům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit Smlouvu. Smluvní strany se zároveň zavazují nepoužít Důvěrné informace jinak než za účelem plnění či využití svých práv dle této Smlouvy.
 3. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí 5 let po ukončení účinnosti této Smlouvy.

13. Trvání a ukončení smlouvy

 1. Smlouva se uzavírá na dobu trvání bezplatného Přístupu. V případě, že Zákazník po ukončení bezplatného Přístupu prodlouží Smlouvu i na placený Přístup, dojde k prodloužení Smlouvy na dobu trvání placeného Přístupu.
 2. V případě, že byla Smlouva prodloužena z režimu Free trial na placený Přístup, se Smlouva po vypršení ujednané doby trvání placeného Přístupu automaticky prodlužuje na další stejné období trvání placeného Přístupu, ledaže kterákoliv ze smluvních stran nejpozději jeden (1) měsíc před vypršením Smlouvy písemně oznámí druhé smluvní straně, že nehodlá pokračovat v trvání Smlouvy. Pokud nedojde k prodloužení Smlouvy dle předchozí věty, je Smlouva k poslednímu dni trvání placeného Přístupu ukončena.
 3. Provozovatel může Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v případě:
  1. podstatného porušení Smlouvy ze strany Zákazníka,
  2. prodlení plnění povinností ze strany Zákazníka, který ani po výzvě v době 30 dnů tuto situaci nenapraví, nebo
  3. porušení mlčenlivosti ohledně důvěrných informací Zákazníkem.
 4. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v případě vstupu do likvidace či pravomocného prohlášení úpadku druhé smluvní strany.

14. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Zákazník Provozovateli umožňuje uvádět informaci o svém užívání Platformy k prezentaci referenčních zákazníků (např. na webových stránkách Provozovatele).
 2. Provozovatel má právo zasílat Zákazníkovi informace a obchodní sdělení formou emailu a zároveň povinnost obchodní sdělení nezasílat, pokud s jejich zasíláním Zákazník nesouhlasí.
 3. Žádná smluvní strana nebude považována za porušující tuto Smlouvu a odpovědná za prodlevy nebo nemožnost plnění po dobu, po kterou trvají okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen “Vyšší moc”). Za Vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době uzavření této Smlouvy tuto překážku předvídala. Za případy Vyšší moci se považují zejména: stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofa, mobilizace, válka, povstání, embargo, výpadky proudu, teroristický útok, provozní poruchy apod. Smluvní strana ovlivněná Vyšší mocí tuto skutečnost oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co takové skutečnosti nastanou a v momentě, kdy ustanou. Pokud nastane případ Vyšší moci a trvá po dobu delší než 90 dnů, může kterákoliv smluvní strana na základě písemného oznámení druhé smluvní straně ukončit tuto Smlouvu. V takovém případě nejsou smluvní strany odpovědné za splnění svých povinností dle této Smlouvy s výjimkou povinnosti Zákazníka zaplatit za již poskytnuté Služby.  
 4. Tyto Podmínky, jakož i veškeré právní vztahy na jejich základě vznikající, se řídí právním řádem České republiky. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti se Smlouvou jsou příslušné české soudy. Ustanovení § 2389a až § 2389u občanského zákoníku se nepoužijí a všechna práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou.

15. Definice

 • API” znamená API Provozovatele, které zajišťuje Přístup k Platformě. 
 • Data zákazníka” znamenádata nahraná do Platformy Zákazníkem.
 • Důvěrné informace” má význam uvedený v článku 12 odst. 1 těchto Podmínek.
 • Free trial” - Bezplatné užití aplikace po předem určenou dobu.
 • Objednávka” znamená objednávka ze strany Zákazníka pro přístup k placené funkcionalitě Platformy.
 • Platforma” znamená aplikace přístupná na Internetu na adrese www.financni-vykazy.cz, definovaná funkčností dle článku 2 těchto Podmínek.
 • Provozovatel” má význam uvedený v článku 1 odst. 1 těchto Podmínek
 • Přístup” znamená umožnění přístupu k Platformě za účelem využívání Služeb dle článku 2 techto Podmínek bez omezení.
 • Podmínky” znamená tyto obchodní podmínky, včetně všech jejích článků, příloh a jiných dokumentů, na které se v těchto obchodních podmínkách odkazuje.
 • Služby” znamená služby popsané v článku 2 těchto Podmínek.
 • Smlouva” má význam uvedený v článku 1 odst. 2 těchto Podmínek.
 • Vyšší moc” má význam uvedený v článku 14 odst. 3 těchto Podmínek.
 • Zákazník” znamená fyzická či právnická osoba, která se registrovala na Platformě pomocí registračního formuláře nebo pro kterou Provozovatel vytvořil přístupové údaje za účelem využívání Služeb dle článku 2 těchto Podmínek.