Účetní výkazy firem

Účetní výkazy firem jsou dokumenty, které jsou výsledkem účetní uzávěrky firem. Účetní výkazy firem by se měly skládat z výkazu zisku a ztrát, rozvahy a připadně z dalších příloh. Finanční výkazy firem můžete prohledávat v aplikaci financni-vykazy.cz

Účetní závěrka obsahuje

  • Výkaz zisku a ztrát - popisuje výsledek hospodaření za sledované období.
  • Rozvaha -Aktiva - dokument popisující strukturu majetku firmy.
  • Rozvaha - Pasiva - dokument popisující zdroje krytí majetku.