Finanční výkazy firem

Finanční výkazy jsou dokumenty, které popisují finanční stav firem. Finanční výkaz obsahuje výkaz zisku a ztrát a rozvahu (aktiva a pasiva). Finanční výkazy firem můžete prohledávat v aplikaci financni-vykazy.cz

Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisku a ztrát popisuje výsledek hospodaření za sledované období.

Rozvaha - Aktiva

Rozvaha -Aktiva je dokument popisující strukturu majetku firmy.

Rozvaha - Pasiva

Rozvaha - Pasiva je dokument popisující zdroje krytí majetku.